Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin / Fotograf unbekannt [CC BY-NC-SA]
Provenance/Rights: Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin / Fotograf unbekannt [CC BY-NC-SA]

Phallusamulette an Ketten

Object information
Antikensammlung
Contact the institution
Source
Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin
Creator
Fotograf unbekannt
Copyright Notice
CC BY-NC-SA